بانک گردشگری استعلام اصالت ضمانت نامه
شماره سپام یک عدد 16 رقمی منحصر به فرد برای هر ضمانت نامه بوده که از تاریخ 93/12/23 بر روی ضمانت نامه ها الزما درج شده است.

شماره ضمانت نامه شامل چهار بخش عددی می باشد که با '.' از یکدیگر متمایز می شود.
به عنوان نمونه: 111.12345.1235.1
تاریخ صدور ضمانت نامه:
متن جدید
متن تصویر را وارد کنید: